सौजन्य... श्री देवी भगवती ग्रामविकास मंडळ, मुणगे, ता. देवगड, जि. सिंधुदूर्ग, माहाराष्ट्र - 416630

Hamlets Organisations  - वाडीवार मंडळे

वाडीवार मंडळेDisclaimer

 
अ. क्र. वाडीचे नाव स्थानिक मुंबई कार्यकारिणी
1

सडेवाडी

कार्यकारिणी कार्यकारिणी
2 भंडारवाडी    
3 सावंतवाडी    
4 देऊळवाडी    
5 बौध्दवाडी    
6 लब्देवाडी   कार्यकारिणी
7 आडवळवाडी    
8 आपईवाडी    
9 आडबंदर कार्यकारिणी कार्यकारिणी
10 वाघोळीवाडी    
11 कारिवणेवाडी कार्यकारिणी कार्यकारिणी
12 बांबरवाडी    

Top