सौजन्य... श्री देवी भगवती ग्रामविकास मंडळ, मुणगे, ता. देवगड, जि. सिंधुदूर्ग, माहाराष्ट्र - 416630


Hamlets Organisations  - वाडीवार मंडळे

कारिवणेवाडी, ब्राह्मणदेव प्रासादिक विकास मंडळ, मुंबई
(नोंदणी क्र. महाराष्ट्र राज्य मुंबई 1390/2003 जी.बी.बी.एस.डी./16-10-2003 सा. न्या. नोंदणी क्र. एफ. 27510 मुंबई)

2/1, रंजना पुजारी चाळ, गुंफा टेकडी, जोगेश्वरी (पूर्व) मुंबई 400 060.

पत्रव्यवहारासाठी पत्ता: द्वारा: सौ. सायली स. लब्दे,
इमारत क्र. 47, रुम नं. 14, (शमा क्वर्टर्स) वरळी पोलीस कॅंप, वरळी, मुंबई 400 030.

कार्यकारिणी

अ. क्र. पदाधिका-याचे नाव पदनाम संपर्क
1 श्री. केशरीनाथ रमेश पाडावे अध्यक्ष 9892277173
kpadave77@gmail.com
2 श्री. प्रदिप दिनकर परुळेकर उपाध्यक्ष 9820157160
pd_parulekar@spl.co.in
3 श्री. सदाशिव दत्तात्रय लब्दे सचिव 9869081487
sadalabde@gmail.com
4 श्री. अभिजीत रमाकांत सावंत सहसचिव 9320068310
abhijitsawant10@gmail.com
5 श्री. क्रुष्णाकांत भिवा राणे खजिनदार 9029325713
kbrane_31@rediffmail.com
6 श्री. सिताराम महादेव पाडावे सदस्य 9820167094
 
7 श्री. निलेश सुरेश पाडावे सदस्य 9421264490
nileshpadve87@gmail.com
8 श्री. केशव सिताराम लब्दे सदस्य 9869224682
 
9 श्री. जयप्रकाश विनायक लब्दे सदस्य 9004118785
labde.jayprakash77@gmail.com
10 श्री. योगेश सुहास परब सदस्य 8275363648
parabyogesh55@gmail.com
11 श्री. सुनील वासुदेव परब सदस्य 9967462319
sunil.parab1@gmail.com
12 श्री. प्रमोद चंद्रकांत राणे सदस्य 9967063284
pramodrane84@gmail.com
13 श्री. मनोज सुर्यकांत परुळेकर सदस्य 9967597614
manoj.parulekar@yahoo.com
14 श्री. शंकर अनंत सावंत सदस्य 9819280694
 
15 श्री. शिवराम अनंत सावंत सदस्य 8879600024