सौजन्य... श्री देवी भगवती ग्रामविकास मंडळ, मुणगे, ता. देवगड, जि. सिंधुदूर्ग, माहाराष्ट्र - 416630

Munage Grampanchyat  - मुणगे ग्रामपंचायत

मुणगे ग्रामपंचायतDisclaimer

माजी सरपंच व उपसरपंचांची सुची

विद्यमान ग्राम पंचायत सदस्य

माहात्मा गांधी ग्राम तंटा मुक्त समिती मुणगे 2016

ग्राम आरोग्य पोषण, पाणि पुरवठा व स्वच्छता समिती

सामाजिक लेखा परिक्षण समिती

ग्रामपंचायतीतील वाड्या

सामजिक अंकेक्षण समिती

ग्रामविकास समिती

जैवविविधता समिती

लाभार्थी स्तर उपसमिती

माजी सरपंच व उपसरपंचांची सुची

 

सरपंच पासून - पर्यंत उपसरपंच पासून - पर्यंत
श्री. अच्युत य. पररूळेकर 12/04/1941 ते 13/06/1951 श्री. रामचंद्र गु. नाटेकर 12/04/1941 ते 13/06/1951
श्री. विठ्ठल कृष्णा आडकर 14/06/1951 ते 14/06/1956 श्री. अनंत वि. सावंत 14/06/1951 ते 14/06/1956
श्री. विठ्ठल कृष्णा आडकर 15/06/1956 ते 09/02/1966 श्री. आत्माराम द. पाटील 04/06/1962 ते 09/02/1966

श्री. के. टी. साटम - प्रशासक, 09/02/1966 ते 18/04/1967

श्री. पुरूषोत्तम के. पाध्येगांवकर 19/04/1967 ते 01/06/1971 श्री. आ. वि. धुवाळी --/--/---- ते 01/06/1971
श्री. हरी नारायण महाजन 02/06/1971 ते 24/05/1978 श्री. श्रीधर रा. मुणगेकर 02/06/1971 ते 24/05/1978
श्री. रामचंद्र गणू पुजारी 25/05/1978 ते 31/03/1984 श्री. कृष्णा दा. पेडणेकर 25/05/1978 ते 31/03/1984
श्री. मोहन पु. पाध्ये 23/04/1984 ते 30/11/1987 श्री. किसन न. नायसे 23/04/1984 ते 30/11/1987
श्री. एस. व्ही. पडोळ - प्रशासक, 01/12/1984 ते 14/07/1988
श्री. शांताराम कृ. सावंत 15/07/1988 ते 02/08/1994 श्री. गोपाळ ना. मयेकर 15/07/1988 ते 02/08/1994
श्री. शांताराम कृ. सावंत - प्रशासक, 03/08/1994 ते 02/08/1995
श्री. वसंत वा. शेटये 03/08/1995 ते 26/03/2000 श्री. अरुण भ. सावंत 03/08/1995 ते 07/03/1998
श्री. रजनिकांत व. हिर्लेकर 27/03/2000 ते 02/08/2000 श्री. रजनिकांत व. हिर्लेकर 03/08/1998 ते 02/08/2000
   

पदरिक्त

 
श्री. विश्राम जा. मुणगेकर 03/08/2000 ते 02/08/2005 श्री. दिगंबर म. पेडणेकर 03/08/2000 ते 02/08/2002
सौ. भाग्यश्री धा. लब्धे 18/03/2002 ते 12/03/2003
सौ. स्मिता व. वळंजू 13/08/2003 ते 02/08/2005
श्री. रजनिकांत व. हिर्लेकर 03/08/2005 ते 18/11/2009 श्री. धाकू पां. लब्धे 03/08/2005 ते 18/11/2009
   

पदभार सरपंच होणे

 
श्री. सुरेश अ. बोरकर 19/11/2009 ते 02/08/2010 श्री. धाकू पां. लब्धे 19/11/2009 ते 02/08/2010
सौ. सायली श्री. बागवे 03/08/2010 ते 09/06/2013 श्री. विश्राम जा. मुणगेकर 03/08/2010 ते 09/06/2013
श्री. विश्राम जा. मुणगेकर 10/06/2013 ते 11/11/2013    
सौ. सायली श्री. बागवे 12/11/2013 ते 02/08/2015 श्री. विश्राम जा. मुणगेकर 12/11/2013 ते 02/08/2015
श्री. वसंत वासुदेव शेटये      
विद्यमान ग्राम पंचायत सदस्

 

अ. क्र. सदस्याचे पुर्ण नाव हुद्दा वॉर्ड क्र.
1 श्री. वसंत वासुदेव शेटये सरपंच 1
2 श्रीमती अस्मिता अरुण पेडणेकर उप सरपंच 3
3 श्री. दिपक शंकर राणे सदस्य 1
4 श्री. प्रमोद दिगंबर वळंजू सदस्य 1
5 श्री. लक्ष्मण गोविंद घाडी सदस्य 2
6 सौ. उज्वला आनंद महाजन सदस्या 3
7 सौ. मेघा मनोज मुणगेकर सदस्या 3
8 सौ. विनीता विश्राम चव्हाण सदस्या 2
9 सौ. अश्विनी अनाजी मेस्त्री सदस्या 2

माहात्मा गांधी ग्राम तंटा मुक्त समिती मुणगे 2016

15 ऑगसट 2016
अ. क्र. सदस्याचे पुर्ण नाव प्रतिनिधीत्व पद फोन क्र.
1 श्री. सुरेश अनंत बोरकर ग्रामसभेचे नि. प्रतिनिधी अध्यक्ष 8275780047
2 श्री. वसंत वासुदेव शेट्ये सरपंच सरपंच 9403368302
3 कु. अस्मिता अरुण पेडणेकर उपसरपंच उपसरपंच 9440396489
4 सौ. संजिवनी संजय बांबुळकर पदविधर लोकप्रतिनिधी प. स. सदस्या 02364-246007
5 श्री. विजय सहदेव पडवळ गावातील इतर प्र. व्यक्ती सदस्य 9405640520
6 श्री. बाळकृष्ण राजाराम बागवे गावातील इतर प्र. व्यक्ती सदस्य 02364-246047
7 श्री. अजित भऊ रासम ग्राम सुरक्षा दल सदस्य 02364-246074
8 श्री. संतोष राजाराम सावंत गावातील इतर प्र. व्यक्ती सदस्य 9420823761
9 श्री. रामचंद्र बाबाजी मुणगेकर ग्रा. पा. पु. व स्वच्छता स. प्रतिनिधी इतर प्र. सदस्य 02364-246039
10 डॉ. प्रशांत सखाराम नाटेकर डॉक्टर प्रतिनिधी. सदस्य 9403366025
11 श्री. विश्वास शंकर मुणगेकर पत्रकार प्रतिनिधी सदस्य 9403366025
12 श्री. रविंद्र एकनाथ आईर संत गाडगेबाबा स. प्रतिनिधी सदस्य 9421421958
13 श्री. मंगेश अनंत लब्दे युवक प्रतिनिधी सदस्य 9421638080
14 सौ. सायली श्रीपाद बागवे गावातील इतर प्र. व्यक्ती सदस्य 9421018193
15 श्री. धाकू पांडुरंग लब्दे गावातील इतर प्र. व्यक्ती सदस्य 02364-246133
16 श्री. मोतिराम देविदास वळंजू व्यापारी प्रतिनिधी सदस्य 9421146164
17 सौ. सुचित्रा दशरथ मुणगेकर महिला बचतगट प्रतिनिधी सदस्य 02364-219330
18 श्री. पुरुषोत्तम बाळकृष्ण तेली गावातील इतर प्र. व्यक्ती सदस्य  
19 श्री. चंद्रकांत रामचंद्र मुणगेकर मागास व. प्रतिनिधी सदस्य 9168411082
20 सौ. अश्विनी अनाजी मेस्त्री ग्रा. पं. सदस्य सदस्य 02364-246118
21 सौ. विनिता विश्राम चव्हाण ग्रा. पं. सदस्य सदस्य  
22 श्री. दिपक शंकर राणे ग्रा. पं. सदस्य सदस्य 02364-246149
23 श्री. यशवंत तुकाराम मुरकर संत गाडगेबाबा स. प्रतिनिध सदस्य 9421625495
24 श्री. प्रमोद दिगंबर वळंज ग्रा. पं. सदस्य सदस्य 9404412010
25 श्री. लक्ष्मण गोविंद घाडी ग्रा. पं. सदस्य सदस्य 9420738269
26 श्री. संजय भास्कर परुळेकर गावातील इतर प्र. व्यक्ती सदस्य 02364-24028
27 श्री. धर्माजी अर्जुन आडकर गावातील इतर प्र. व्यक्ती सदस्य 8275664008
28 श्री. संतोष शंकर लब्दे गावातील इतर प्र. व्यक्ती सदस्य 02364-246068
29 श्री. कबिर कृष्णा खरमाटे शिक्षक प्रतिनिधी सदस्य  
30 सौ. मेघा मनोज मुणगेकर ग्रा. पं. सदस्या सदस्य 02364-216064
31 सौ. उज्वला आनंद महाजन ग्रा. पं. सदस्या सदस्य 9421469618
32 सौ. स्मिता वसंत वळंजू महिला प्रतिनिधी सदस्य 02364-246025
33 श्रीमती एम. के. डाके आरोग्य सेविका सदस्य 8275672537
34 श्रीमती प्रीती चक्रधर ठोंबरे  ग्रामसेवक सदस्य 9423021081
35 श्री. एस. एन. कदम तलाठी सदस्य 9403363657
36 सौ. साक्षी गोविंद सावंत पोलिस पाटील निमंत्र 02364-246060
37 श्री. बुध्दीधन काशिनाथ तांबे म. रा. वि. प्रतिनिध सदस्य 9420206761
38 श्री. जयदेव सुर्यवंशी विषेश पोलीस अ. सदस्य  
39 श्री. गोसावी बिट अंमलदार सदस्य सदस्य  9421189944

Top

ग्राम आरोग्य पोषण, पाणि पुरवठा व स्वच्छता समिती
अ. क्र. सदस्याचे पुर्ण नाव हुद्दा
1 श्री. कृष्णा केशव सावंत अध्यक्ष
2 श्री. दिलीपकुमार हरी महाजन सचिव
3 सौ. सायली श्रीपाद बागवे सदस्य
4 श्री. विश्राम जानू मुणगेकर सदस्य
5 श्री. बाळकृष्ण पुंडलिक मुणगेकर सदस्य
6 श्री. सत्यवान हरिश्चंद्र पुजारे सदस्य
7 श्री. रमाकांत पांडुरंग सावंत सदस्य
8 सौ. स्मिता वसंत वळंजू सदस्या
9 सौ. सुरेखा सुधाकर घाडी सदस्या
10 श्री. दिगंबर मधुकर पेडणेकर सदस्य
11 श्री. धर्माजी अर्जुन आडकर सदस्य
12 श्री. नंदकुमार सखाराम बागवे सदस्य
13 श्री. यशवंत तुकाराम मुरकर सदस्य
14 श्री. सुरेश अनंत बोरकर सदस्य
15 श्री. अजित भाऊ रासम सदस्य

Top

सामाजिक लेखा परिक्षण समिती
अ. क्र. सदस्याचे पुर्ण नाव हुद्दा
1 श्री. हरी दिनकर परुळेकर अध्यक्ष
2 श्री. मुकुंद व्यंकटेश जोशी सचिव
3 श्री. रघुनाथ सिताराम मेस्त्री सदस्य
4 श्री. विकास गणपत बांदेकर सदस्य
5 श्री. सखाराम लक्ष्मण बागवे सदस्य
6 श्री. स्वप्नील विष्णू कांदळगावकर सदस्य
7 श्रीमती कामिनी कृष्णा परब सदस्य
8 सौ. संजिवनी संजय बांबुळकर सदस्या
9 सौ. रविना रामचंद्र मालाडकर सदस्या

Top

ग्रामपंचायतीतील वाड्या

लोकसंख्या 2175

सडेवाडी

भंडारवाडी

सावंतवाडी

देऊळवाडी

बौध्दवाडी

लब्देवाडी

आडवळवाडी

आपईवाडी

आडबंदर

वाघोळीवाडी

कारिवणेवाडी

बांबरवाडी

Top

सामजिक अंकेक्षण समिती
अ. क्र. सदस्याचे पुर्ण नाव हुद्दा
1 श्री. वसंत वासुदेव शेट्ये सरपंच
2  श्री. संतोष रामचंद्र केसरकर ग्रामस्थ
3 श्रीम. मानसी संतोष लब्दे ग्रामस्थ
4 श्री. नंदकुमार सखाराम बागव ग्रामस्थ
5 श्री. अनिल रघुनाथ सावंत ग्रामस्थ
6 श्री. मनोहर सिताराम मुणगेकर ग्रामस्थ
7 श्री. दीपक शंकर राण ग्रा. पं. सदस्
8 श्री. लक्ष्मण गोविंद धाड ग्रा. पं. सदस्
9 श्री. अरुण तुकाराम मुरकर ग्रामस्थ
10 श्री. प्रदीप शामराव पुजारे ग्रामस्थ
11 श्रीम. पी. सी. ठोंबरे ग्रामसेवक
12 श्री. एस. एम. कदम तलाठी

Top

ग्रामविकास समिती

अ. क्र. सदस्याचे पुर्ण नाव हुद्दा
1 श्री. वसंत वासुदेव शेट्ये सरपंच
2 कु. अस्मिता अरुण पेडणेकर उपसरपंच
3 श्री. दिगंबर मधुकर पेडणेकर ग्रामस्थ
4 सौ. अश्विनी अनाजी मेस्त्री ग्रा. पं. सदस्य
5 सौ. उज्वला आनंद महाजन ग्रा. पं. सदस्य
6 श्री. अजित भाऊ रासम ग्रामस्थ
7 श्री. लक्ष्मण गोविंद धाडी ग्रा. पं. सदस्य
8 श्री. शंकर सहदेव आडकर ग्रामस्थ
9 श्री. रविंद्र एकनाथ आईर ग्रामस्थ
10 श्री. सुनील तुकाराम सावंत ग्रामस्थ
11 श्री. धाकू पांडुरंग लब्दे ग्रामस्थ
12 श्री. मनोज रामचंद्र मुणगेकर ग्रामस्थ

Top

जैवविविधता समिती
अ. क्र. सदस्याचे पुर्ण नाव हुद्दा
1 श्री. हरी दिनकर परुळेकर अध्यक्ष
2 सौ. सुरेखा सुधाकर घाडी महिला सदस्य
3 सौ. सविता रामकृष्ण रुपे महिला सदस्य
4 श्री. विश्वास शंकर मुणगेकर अनुसूचीत जाती / जामाती
/ मागासवर्गीय सदस्य
5 श्री. नंदकुमार सखाराम बागवे सदस्य
6 श्री. प्रमोद दिगंबर वळंजू सदस्य
7 श्री. सुरेश अनंत बोरकर सदस्य
8 श्रीम. पी. सी. ठोंबरे सचिव (ग्रामसेवक)

Top

लाभार्थी स्तर उपसमिती
अ. क्र. सदस्याचे पुर्ण नाव हुद्दा
1 श्री. वसंत वासुदेव शेट्ये सरपंच
2 कु. अस्मिता अरुण पेडणेकर उपसरपंच
3 सौ. अश्विनी अनाजी मेस्त्री ग्रा. पं. सदस्य
4 सौ. मेघा मनोज मुणगेकर ग्रा. पं. सदस्य
5 श्री. विश्वास शंकर मुणगेकर ग्रामस्थ
6 श्री. मधुकर बाबी मुणगेकर ग्रामस्थ
7 श्री. सुरेश अनंत बोरकर ग्रामस्थ
8 श्री. गोविंद श्रीधर सावंत ग्रामस्थ

Top